ماه بانو

هنرمند باشیم

چند مدل بافت(اشکی)

مدل اشکی

مدل اشکی یا قطره ای :

 این مدل را من با 29 دانه به عنوان نمونه بافتم .

رج اول :

همه دانه ها از زیر

رج دوم :

همه دانه ها از رو

رج سوم :

2 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه از زیر .

رج چهارم :

2 دانه از رو + 1 دانه از زیر + 5 دانه از رو + 1 دانه از زیر ... تا انتهای رج

رج پنجم :

تکرار رج سوم

رج ششم :

 تکرار رج چهارم

رج هفتم :

تکرار رج سوم

رج هشتم :

2 دانه از رو + میل را در اولین دانه ای که از زیر بافتیم برده و یک دانه در میاوریم ( مثل عکس ) به ترتیب همین کار را در دومین سومین چهارمین و پنجمین دانه هم انجام داده و این 5 دانه را روی میل انداخته و 6 تا را با هم یکی میکنیم ( در عکسها کاملا واضحه ) .

این کار را تا انتهای رج انجام میدهیم .

رج نهم :

5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر .

رج دهم :

5 دانه از رو + 1 دانه از زیر + 5 دانه از رو + 1 دانه از زیر ... تا انتهای رج

رج یازدهم :

تکرار رج نهم

رج دوازدهم :

تکرار رج دهم

رج سیزدهم :

تکرار رج نهم

رج چهاردهم :

5 دانه از رو + کاری که در رج هشتم انجام دادیم همینجا تکرار میکنیم تا انتهای رج

 

رج سوم تا چهاردهم تا انتهای بافت تکرار میشود که به این ترتیب جای اشکها عوض میشود .

روی بافت

پشت بافت

منبع:http://nilofarshadab.blogfa.com/cat-2.aspx

[ چهارشنبه نهم آذر ۱۳۹۰ ] [ 20:37 ] [ ماه ] [ ]